Privacy gegevens cliëntdossier

Deze privacyverklaring is, samen met de algemene voorwaarden, onderdeel van de behandelovereenkomst.

Als je bij mij komt voor coaching of therapie, dan leg ik een dossier aan. Bij therapie ben ik dat verplicht vanuit de WGBO. Maar ook voor coaching doe ik dat. Ik registreer je contactgegevens en maak notities bij de individuele sessies coaching of therapie. Ik ben verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Ook een opdrachtgever (als je bijvoorbeeld via je werkgever komt) heeft geen inzage in de notities, ook niet wanneer jij als cliënt daar toestemming voor geeft.

Opgevraagde gegevens van andere hulpverleners

Als je voor therapie komt dan worden in het dossier ook gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, met jouw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Emails

Emails die je stuurt in het kader van de behandeling worden toegevoegd aan het dossier. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van je kanaal van verzending.

Zorgvuldig

Ik ga ten alle tijde zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens en ik ben de enige die als jouw coach of therapeut hiertoe toegang heeft. Om je extra gerust te stellen: ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Andere doeleinden

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen wanneer je daar expliciet toestemming voor geeft.
  • Soms breng ik iemand als casus in voor feedback door collega’s (intercollegiale toetsing). Ik doe dat dan zo dat niet te herleiden is dat het over jou gaat (geanonimiseerd).
  • Je naam, adres en geboortedatum worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen (zie verder hieronder).

Wettelijke bewaartermijn

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandel- overeenkomst (WGBO) wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

  • Je naam, adres en woonplaats

  • Je geboortedatum

  • De datum van de behandeling

  • Een korte omschrijving van de behandeling: prestatiecode 24504 psychosociale therapie

  • De kosten van het consult

Inzage, correcte en recht op vergetelheid
Wil je je persoonsgegevens inkijken? Of wil je gegevens wijzigen of verwijderen uit het systeem? Geen probleem. Je kunt dan een e-mail sturen.

 

page2image15159040