Voorwaarden

Algemene bepalingen behorend bij begeleiding en coaching werkgeverstraject.

Begrippen

  • Susan Vroemen: coach, begeleider.
  • Cliënt: de persoon die zich met een begeleidingsvraag gemeld heeft.
  • Opdrachtgever: diegene die aan Susan Vroemen de opdracht verstrekt (bijvoorbeeld je werkgever of uitkerende instanties).
    Voor de leesbaarheid gebruik ik voor ‘coach’ en ‘begeleider’ hieronder vaak de ik-vorm en wordt de cliënt aangesproken met ‘je’ en ‘jij’.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de begeleiding en gaan in wanneer je een afspraak plant.

 

Aard van de dienstverlening
Alle diensten zijn inspanningsverbintenissen, gericht op inzicht en bewustwording. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Ik kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

Informatieverstrekking
Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dien je vooraf aan mij te verstrekken. Zoals bijvoorbeeld medicijngebruik en eerdere (psychologische) behandelingen en/of diagnoses. Ook tijdens het begeleidingstraject ben je zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, huisarts, NAW gegevens et cetera.
Je bent verantwoordelijk voor je eigen proces. Dit betekent dat als je vindt dat de behandeling niet helpt, je iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, je dit zelf aangeeft.

Vervanging
Op het moment dat de ik ziek ben, vindt er geen vervanging plaats. De sessie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met jou vervanging geregeld, of wordt de begeleiding stopgezet.

Annuleren van een afspraak
Het kan gebeuren dat je verhinderd bent. Je kunt altijd een afspraak verzetten. Wanneer je niet kan komen op een afspraak, hoor ik dat graag minimaal twee werkdagen voor onze afspraak (maar liever natuurlijk nog eerder). Wanneer je niet op tijd van tevoren afzegt of je verschijnt niet op de afspraak dan worden er kosten voor die afspraak in rekening gebracht (zie voor tarieven).

Coaching werkgeverstraject
In het geval van accordering van een coachtraject, dan wordt op de dag van het eerste coachgesprek het gehele traject inclusief reiskosten, indien van toepassing, gefactureerd. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.
Indien sprake is van een noodzakelijke correctie, dan worden deze eenmalig na afronding van het coachtraject gefactureerd. Onze betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

Annulering Coachingstraject
Annulering van coaching door de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, is tot 4 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching kosteloos.
Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.
Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

Voor het verzetten of annuleren van een coachingssessie geldt eveneens een termijn van twee werkdagen voor de afspraak. Wanneer je niet op tijd van tevoren afzegt of je verschijnt niet op de afspraak dan worden er kosten voor die afspraak in rekening gebracht (zie voor tarieven).

Betaling
Bij het aangaan van de overeenkomst wordt een bedrag per sessie afgesproken. Dit bedrag is opgenomen in de behandelovereenkomst. Je ontvangt na het consult (digitaal) een factuur. Deze dien je binnen 14 dagen te betalen. Bij de tweede herinnering worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. De extra daarvoor gemaakte kosten worden aan jou doorberekend.

Rapportage
Indien jij, je huisarts of andere behandelaar, een schriftelijke rapportage verlangt van het begeleidingsstraject, ontvang je hiervoor een factuur. Deze factuur behelst de tijd voor het maken van het verslag, tegen het voor de reguliere sessies geldende uurtarief.

Dossiervoering
Ik ben wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door mij gerapporteerd. Je hebt het recht ten allen tijde deze rapportages op te vragen en in te zien.
Ik heb een geheimhoudingsplicht en ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw dossier. Hoe de privacy van je gegevens is gewaarborgd, lees je in de privacyverklaring.
De wettelijke bewaartermijn is 20 jaar na afronding van het begeleidingstraject.

Klachten
Ik werk volgens de Beroepscode van de NVPA, de Nederlandse Vereniging voor Psychologen en Agogen en ben lid van deze beroepsorganisatie. Heb je onvrede of een klacht en kom je er met mij niet uit? Neem dan contact op met de NVPA. De beroepsvereniging bespreekt met jou de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk. Wanneer je een klacht wilt indienen, kun je dit doen bij de klachtenfunctionaris van de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede, en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. Via de SCAG kan eventueel ook een onafhankelijke geschillencommissie ingeschakeld worden. Daarnaast ben ik erkend als Registertherapeut RBCZ. RBCZ bewaakt de kwaliteit van de geregistreerden door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ).

Beëindiging
Een begeleidingsovereenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
a.  Jij en ik bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
b. Je geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat zij geen sessies meer wil afspreken
c. Ik kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van mij kan worden gevergd dat ik de overeenkomst voortzet.
d. Als ik van mening ben dat in verband met de problematiek begeleiding elders beter op zijn plaats is. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij jij en ik dat uitdrukkelijk anders afspreken. Indien hiervan sprake is, wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

Aansprakelijkheid
Ik ben niet aansprakelijk voor schade bij de cliënt en/of opdrachtgever:
die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de cliënt aanwezige fysieke gesteldheid of geestelijke gemoedstoestand;
doordat ik ben uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens (zie ook het kopje Informatieverstrekking);
door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een sessie;
voor schade die is ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Indien ik wel aansprakelijk ben voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop mijn algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Vrijwaring
Derden kunnen aan mijn dienstverlening geen rechten ontlenen.