Voorwaarden

Begrippen

 • Susan Vroemen, begeleider.
 • Cliënt: de persoon die deelneemt aan een sessie coaching of therapie, workshop e.d.
 • Opdrachtgever: diegene die aan Susan Vroemen de opdracht verstrekt (jijzelf of bijvoorbeeld je werkgever).

Voor de leesbaarheid wordt de Cliënt aangesproken met ‘je’ en ‘jij’.

Aard van de dienstverlening
Alle diensten van Susan Vroemen zijn inspanningsverbintenissen, gericht op inzicht en bewustwording. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Ik kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

Informatieverstrekking
Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dienen jij en je Opdrachtgever vooraf aan mij te verstrekken. Zoals bijvoorbeeld medicijngebruik en eerdere (psychologische) behandelingen en/of diagnoses.

Wachtlijst
Is er op het moment van jouw aanmelding geen plaats, dan plaats ik je op een wachtlijst. Je krijgt daarvan bericht. Wanneer er een plaats vrijkomt, benader ik degene die boven aan de wachtlijst staat.

Aanmelding workshops en jaartraject
Bij workshops geldt dat je plaats definitief is als je van mij een bevestigingsmail hebt gekregen en na storting van het betreffende bedrag: NL29 ASNB 0707 7262 20 t.n.v. SJE Vroemen te Groenekan. Je ontvangt hiervoor een factuur. Pas na ontvangst van betaling is je aanmelding definitief.

Planning van workshops
Ik heb het recht de data en/of tijden van een workshop of bijeenkomsten van het jaartraject te wijzigen. Wanneer een workshop tussentijds onderbroken moet worden, zal ik mijn best doen om de workshop te laten doorgaan zoals bedoeld. Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag (naar rato) terug gestort worden.

Betalingen
Bij coaching en therapie ontvang je achteraf een factuur. Bij inschrijving voor een workshop of jaartraject ontvang je de factuur vooraf. Pas na ontvangst van de betaling is je aanmelding definitief. Bij een jaartraject kun je eventueel in delen betalen. Hierover kun je apart afspraken maken.

Wanneer je een factuur ontvangt dien je die binnen 14 dagen te betalen. Deze termijn geldt ook indien de Cliënt de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgverlener laat betalen. Wanneer je niet tijdig betaalt komen de kosten van incasso voor rekening van jou of je Opdrachtgever.

De tarieven vind je op de website. Ik behoud mij het recht voor om gepubliceerde tarieven met ingang van het nieuwe jaar aan te passen. Deze prijswijzigingen worden vooraf gepubliceerd op de website.

Annulering van coaching en therapie

 • Wanneer je niet kan komen op een afspraak, dien je dat minimaal twee werkdagen (meer dan 48 uur) voor de afspraak door te geven. Wanneer je niet op tijd van tevoren afzegt of je verschijnt niet op de afspraak dan worden de kosten voor die afspraak in rekening gebracht. In geval van overmacht zal ik €40,- factureren.​​​​​​​​

Annulering van workshops

 • Bij annulering van je inschrijving tot twee weken voor aanvang van de training/workshop, wordt €25,- annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht.
 • Annuleer je binnen twee weken tot 48 uur voor aanvang van de training/workshop, dan wordt de helft van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
 • Annuleer je binnen 48 uur vóór aanvang of tijdens de training/workshop, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Wanneer ik, bij onvoldoende aanmeldingen of onvoorziene omstandigheden, besluit een workshop of opleiding te annuleren, ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval wordt het gehele door jou overgemaakte bedrag teruggestort.
 • Door jouw reeds betaalde bedragen, waarop je door annulering van mijn of van jouw kant conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden door binnen veertien dagen na annuleringsdatum aan je terug betaald.
 • Annuleren doe je per e-mail waarbij de datum waarop ik jouw email ontvang de annuleringsdatum is. Vraag een leesbevestiging zodat je weet dat je mail ook bij mij terecht is gekomen.

Dossiers en geheimhouding
Ik doe aan dossiervorming. Ik registreer je contactgegevens en maak notities bij de individuele sessies coaching of therapie. Ik ben verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Ook een Opdrachtgever heeft geen inzage in de notities, ook niet wanneer jij als Cliënt daar toestemming voor geeft.

Klachten en suggesties
Wanneer je niet tevreden bent over een door mij geleverde dienst, dien je dit binnen 14 dagen te melden. We gaan dan overleggen hoe jouw klacht verholpen kan worden.

Indien een klacht volgens jou of je Opdrachtgever niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan je je schriftelijk richten tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging NVPA, waaraan ik verbonden ben.

Aansprakelijkheid
Ik ben niet aansprakelijk voor schade bij de Cliënt en/of Opdrachtgever:

 • die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de Cliënt aanwezige fysieke gesteldheid of geestelijke gemoedstoestand.
 • doordat ik ben uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens (zie ook het kopje Informatieverstrekking).
 • door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een sessie, workshop of opleiding.

Indien ik wel aansprakelijk ben voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop mijn algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Vrijwaring
Derden kunnen aan mijn dienstverlening geen rechten ontlenen.