Voorwaarden

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Susan Vroemen en de cliënt.

Begrippen

 • Susan Vroemen: begeleider, therapeut.
 • Cliënt: de persoon die zich met een begeleidingsvraag gemeld heeft.
 • Opdrachtgever: diegene die aan Susan Vroemen de opdracht verstrekt (bijvoorbeeld je werkgever of uitkerende instanties). 

Voor de leesbaarheid gebruik ik voor ‘therapeut’ hieronder vaak de ik-vorm en wordt de cliënt aangesproken met ‘je’ en ‘jij’.

Behandelovereenkomst
Indien je na de eerste sessie een nieuwe datum afspreekt voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. 

De behandelingsovereenkomst is tweeledig:
a. Jij en ik gaan als cliënt en therapeut een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding cliënt- therapeut/ begeleider.
b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door jou aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld of gespecificeerd.

Beëindiging
De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat zij geen sessies meer wil afspreken
c. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet.
d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene voorwaarden en de afspraken uit de behandelingsovereenkomst, of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de Cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt. Indien hiervan sprake is, wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

Aard van de dienstverlening
Alle diensten van therapeut zijn inspanningsverbintenissen, gericht op inzicht en bewustwording. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Ik kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

Informatieverstrekking
Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dien je vooraf aan mij te verstrekken. Zoals bijvoorbeeld medicijngebruik en eerdere (psychologische) behandelingen en/of diagnoses. Ook tijdens het begeleidingstraject ben je zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, huisarts, NAW gegevens et cetera.

Je bent verantwoordelijk voor je eigen proces. Dit betekent dat als je vindt dat de behandeling niet helpt, je iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, je dit zelf aangeeft.

Wachtlijst
Is er op het moment van jouw aanmelding geen plaats, dan plaats ik je op een wachtlijst. Je krijgt daarvan bericht. Wanneer er een plaats vrijkomt, benader ik degene die bovenaan de wachtlijst staat.

Vervanging
Op het moment dat de therapeut ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De sessie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met jou vervanging geregeld, of wordt de begeleiding stopgezet.

Annuleren van een afspraak

 • Wanneer je niet kan komen op een afspraak, dien je dat minimaal twee werkdagen (meer dan 48 uur) voor de afspraak door te geven. Wanneer je niet op tijd van tevoren afzegt of je verschijnt niet op de afspraak dan worden de kosten voor die afspraak in rekening gebracht. In geval van overmacht zal ik €36,30 factureren (voor een afspraak buiten kantooruren is dit €60,50).

Betaling
Bij het aangaan van de overeenkomst wordt een bedrag per sessie afgesproken. Dit bedrag is opgenomen in de behandelovereenkomst. Je ontvangt na het consult digitaal een factuur. Deze dien je binnen 14 dagen te betalen. Deze termijn geldt ook wanneer je de rekening door je zorgverzekeraar rechtstreeks aan mij laat betalen. Wanneer je niet tijdig betaalt, ook niet na herinnering, komen de kosten van incasso voor rekening van jou of je Opdrachtgever.

De tarieven vind je op de website. Ik behoud mij het recht voor om gepubliceerde tarieven aan te passen. Deze prijswijzigingen worden vooraf gepubliceerd op de website.

Rapportage
Indien jij, je huisarts of andere behandelaar, een schriftelijke rapportage verlangt van het begeleidingsstraject, ontvang je hiervoor een factuur. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de behandelovereenkomst afgesproken uurtarief.

Dossiervoering

 • Ik ben wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door mij gerapporteerd. Je hebt het recht ten allen tijde deze rapportages op te vragen en in te zien.
 • Ik heb een geheimhoudingsplicht en ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw dossier. Hoe de privacy van je gegevens is gewaarborgd, lees je in de privacyverklaring.
 • De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar na afronding van het proces van jouw begeleidingstraject of het laatste contactmoment.

Klachten
Ik werk volgens de Beroepscode van de NVPA, de Nederlandse Vereniging voor Psychologen en Agogen en ben lid van deze beroepsorganisatie. Heb je onvrede of een klacht en kom je er met mij niet uit? Neem dan contact op met de NVPA. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met je opnemen.

Aansprakelijkheid
Ik ben niet aansprakelijk voor schade bij de cliënt en/of opdrachtgever:

 • die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de cliënt aanwezige fysieke gesteldheid of geestelijke gemoedstoestand;
 • doordat ik ben uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens (zie ook het kopje Informatieverstrekking);
 • door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een sessie;
 • voor schade die is ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Indien ik wel aansprakelijk ben voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop mijn algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Vrijwaring
Derden kunnen aan mijn dienstverlening geen rechten ontlenen.